Nákupní košík

Nákupní košík

Přihlášení do obchodu

Prohlášení o zpracování osobních údajů

GSMCentrum.CZ » Prohlášení o zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů
Společnost GMcentrum s r.o. se sídlem Hrdlívská 238, 273 05 Smečno,IČO: 04272323, dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Společnost GMcentrum s r.o. zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti GMcentrum s.r.o. (www.gsmcentrum.cz; www.centrumgsm.cz; www.centrumgsm.sk, www.gsmcentrum.eu, www.cellsbattery.com), jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, které vyplývají z činnosti společnosti GMcentrum s.r.o. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí, týkajících se zpracování Vašich osobních údajů, se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.


Právo na informace:
Vaším právem je požádat společnost Gmcentrum s.r.o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě. Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).


Právo na výmaz:
Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není technicky možné tyto data i ze záložních systémů odstranit. Tato data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.


Nákup zboží v e-shopu a zpracování osobních údajů:
V případě nákupu zboží bude společnost GMcentrum s.r.o. zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží, pokud má být zboží dodáno na adresu určenou v objednávce. Zpracování výše uvedených osobních údajů,bude GMcentrum s.r.o provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží.Výše uvedené osobní údaje zákazníků uchováváme po dobu 5 let od uzavření příslušné kupní smlouvy. GMcentrum s.r.o. bude provádět zpracování osobních údajů zákazníků sama, anebo za tímto účelem pověří, v souladu se Zákonem, třetí osobu. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne GMcentrum s.r.o. osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt, e-mailovou adresu a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.
Zpracováváme následující osobní údaje
jméno a příjmení
název společnosti
adresa sídla/bydliště
doručovací adresa
IP adresa
e-mail
telefonní číslo
DIČ/IČ
Historie obchodní komunikace


Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s jinými webovými stránkami, které zpracovávají Vaše informace k odbavení objednávky: Poštovní nebo kurýrní společnosti; Banky - vrácení plateb; Orgány nebo jiné právnické osoby k plnění našich povinností (daňový úřad, donucovací orgány atd.); Společnosti, které provozují naše IT systémy (hostingové společnosti, poskytovatelé IT služeb); Společnosti, které nám poskytují právní, účetní, daňové nebo poradenské služby.

Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací:
Pro vyřízení požadavků adresovaných společnosti GMcentrum s.r.o.bude společnost GMcentrum s.r.o zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost GMcentrum s.r.o zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel. Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti GMcentrum s.r.o. dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by nebylo možnost dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování. V případě uplatnění reklamace výrobku, bude společnost GMcentrum s.r.o zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností, a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává společnost GMcentrum s.r.o. osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas návštěvníka. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti společnosti GMcentrum s.r.o. reklamaci vyřídit. Slečnost GMcentrum s.r.o je oprávněna předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení dotazu, požadavku či reklamace.


Použití souborů cookie a analýza webové stránky:
Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost GMcentrum s.r.o. na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. Seznam veškerých cookie souborů, které společnost GMcentrum s.r.o. shromažďuje na svých webových stránkách: Permanent login - slouží pro trvalé přihlášení zákazníka. Cookies je uchovávána po dobu jednoho až třech měsíců nebo do odhlášení. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče.