Nákupní košík

Nákupní košík

Přihlášení do obchodu

Reklamace

Reklamační řád

GSMCentrum.CZ » Reklamace

Délka záruky
Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím,přepravcem, tj. dnem uvedeným na záručním listě (faktura nebo prodejka - dále jen záruční list). Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku. Záruční lhůta pro podnikatele se řídí obchodními podmínkami, nebo vzájemným ujednáním v uzavřené kupní smlouvě.
Vyjímku může tvořit zboží prodávané se slevou, tzv. výprodej.
Záruka se však nevztahuje na nadměrné opotřebování zboží v důsledku jeho nesprávného používání uživatelem. Zároveň se nevztahuje na běžné opotřebení zboží odpovídající charakteru zboží a době jeho užívání. Kupující je povinen dodat zařízení do sídla GMcentrum s.r.o. na vlastní náklady.
Způsoby oprav zařízení určuje poskytovatel záruky.
Záruční doba se prodlužuje o dobu provedení záruční opravy.


Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech
- poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí)
- porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
- neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci
- Záruka se nevztahuje na závady zařízení, které nemají původ v samotném zařízení: zvláště pak vzniklé používáním zařízení v rozporu s určením výrobku a návodem k použití.
- Záruka zaniká v případě zjištění porušení plomb, mechanického poškození, provedení demontáže, oprav nebo úprav neoprávněnými třetími osobami.
- zboží bylo poškozeno živly
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
- zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN
- zboží bylo vráceno v nekompletním stavu
- Záruka se nevztahuje na skleněné části, baterie, vodiče, skříně a materiály, které podléhají běžnému opotřebení během používání zařízení (např.: hroty, špičky, uhlíkové kartáče).
- Topné části je možno vyměnit v rámci záruky pouze jednou.


OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI


GMcentrum s.r.o nenese odpovědnost za škody způsobené nedodržením dodací lhůty, dodávkou zboží s jinými parametry než uvedenými v katalogu, nedodáním zboží nebo změnou kupní ceny. Zejména nenese zodpovědnost za výrobní výluky, ušlý zisk nebo nepřímé ztráty vzniklé nedodáním vhodného zboží ve sjednané lhůtě. Výše uvedená omezení neplatí v případě uzavření na danou dodávku zboží samostatné písemné smlouvy mezi GMcentrum s.r.o a zákazníkem, ve které by byly sjednány dodací podmínky a odpovědnost v případě jejich nedodržení.
GMcentrum s.r.o nenese odpovědnost za následky použití dodaného zboží v rozporu s jejich určením.

GMcentrum s.r.o nenese odpovědnost za chyby vzniklé během tisku katalogu a chyby v technické dokumentaci uvedené na internetu.

GMcentrum s.r.o má právo dodat zboží s jinými parametry než uvedenými v katalogu, vzhledem k tomuto je zákazním povinen po obdržení zboží zkontrolovat, zda vlastnosti zboží splňují požadavky zákazníka. Parametry a popisy nabízeného zboží v katalogu mají pouze informativní charakter a nemohou být základem pro žádost na náhradu škody. Zákazník je povinen vynaložit patřičnou péči, aby se zakoupeným zbožím bylo vhodně zacházeno a aby bylo vhodně používáno.
GMcentrum s.r.o nenese odpovědnost za protiprávní použití zakoupeného zboží.

Jak reklamovat
Místem pro uplatnění reklamace je GMCentrum s.r.o. , Hrdlívská 238, 273 00 Smečno. Záruka se vztahuje na veškeré vady zboží způsobené chybou při výrobě nebo chybou na použitém materiálu. U zboží, kterému je na území ČR poskytován autorizovaný servis muže kupující uplatnit reklamaci přímo v autorizovaném servisním středisku.

Tento reklamační řád nabývá účinnost 1.ledna 2008.Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Související dokumenty:Oznámení o odstoupení od smlouvy